Polityka prywatności

I. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, Administrator informuje, że:

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RETENCJAPL Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk.

2. Kontakt z Administratorem

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania RETENCJAPL Sp. z o.o., a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z nami za pomocą adresu e – mail: hello@waterfolder.com

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją procesów sprzedażowych/handlowych RETENCJAPL Sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów (Art. 6 ust. 1 lit. b) oraz na podstawie udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a).

Dane osobowe będą zbierane w związku z korzystaniem z Serwisu www.waterfolder.com (tj. imię i nazwisko, telefon, e-mail, nazwa firmy, adres, NIP), w celu i zakresie niezbędnym do:

  1. zebrania danych i informacji na temat potencjalnych klientów,
  2. dokonania kalkulacji i porównywania parametrów urządzeń będących w ofercie Producentów oraz przygotowania oferty na wybrane urządzenia,
  3. wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  4. marketingu własnych: produktów, wydarzeń, szkoleń, konferencji, usług i informacji handlowych administratora danych,
  5. wysyłania (spersonalizowanych) materiałów marketingowych na potrzeby reklamowania naszych produktów i usług lub kontaktowania się w celach marketingowych lub handlowych (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub poczty papierowej), chyba że Pan/ Pani nie wyraził na to zgody,
  6. udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularzy kontaktowych.

4. Odbiorcy danych

W toku załatwiania Pani/Pana sprawy dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom. Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Spółką przetwarzają dane osobowe.

Pani/Pana dane osobowe mogą być również udostępniane Zaufanym Partnerom. Poprzez Zaufanych Partnerów rozumie się właścicieli danego narzędzia opublikowanego na platformie WaterFolder:

Zaufani Partnerzy pomagają „RETENCJAPL” w dostarczaniu usług i rozwoju funkcjonalności Platformy Projektanta o nazwie WaterFolder. Zaufanym Partnerom udostępniane są informacje przekazane przez Użytkowników Platformy Projektanta „WaterFolder” niezbędne do tego, aby mogli wspierać RetencjaPL w działaniach, tj. imię i nazwisko, telefon, e-mail, nazwa firmy, adres, NIP, informacje o tym zamówieniu danego użytkownika. Te podmioty mogą mieć potencjalny lub faktyczny dostęp do ograniczonych informacji na temat Użytkowników, wówczas przetwarzają je w imieniu „RetencjaPL” (formalnie nazywani są „Podmiotami Przetwarzającymi”):

5. Informacja o przekazaniu danych do państw trzecich

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

6. Okres przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3 oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

7. Prawa osób, których dane są przetwarzane

Ma Pani/Pan prawo, w zakresie danych osobowych Pani/Pana dotyczących do:

II. Pliki cookies

RetencjaPL Sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Operatora lub innych podmiotów.

RetencjaPL Sp. z o.o. przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych, marketingowych oraz zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu i rozpoznania Użytkownika przy kolejnej sesji.

RetencjaPL Sp. z o.o. wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Operatora, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności Usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia Usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Serwisu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

Użytkownik może zarządzać plikami Cookie na stronie klikając w stopce strony w przycisk “Ustawienia Cookies”.

III. Dane gromadzone podczas wizyty na stronie https://waterfolder.com/pl/

Nie wymagamy rejestracji dla pozyskania dostępu do strony internetowej, lecz jeżeli chcą mieć Państwo dostęp do jakichkolwiek produktów i usług oferowanych przez administratora za pośrednictwem strony https://waterfolder.com/pl/, to mamy obowiązek zebrać informacje osobowe potrzebne nam do świadczenia tych usług. Nieudostępnienie nam informacji może uniemożliwić lub opóźnić świadczenie usług.

IV. Informacje techniczne

Strona internetowa może gromadzić standardowe dane rejestrowe i techniczne w celu pomiaru i usprawnienia efektywności działania strony, diagnozowania problemów z serwerem, administrowania stroną, pozyskania informacji skąd pochodzi ruch na stronie i zidentyfikowania naszych użytkowników. Możemy także gromadzić inne informacje poprzez stronę https://waterfolder.com/pl/, takie jak aktywność i preferencje związane z użytkowaniem strony, zwane także danymi demograficznymi lub profilowymi.

V. Kiedy gromadzone są dane osobowe przez stronę

Zbieramy Państwa dane osobowe w następujących okolicznościach:

Gromadzimy najmniejszą ilość danych niezbędną dla zajęcia się Państwa wnioskiem lub świadczenia usługi. Wskażemy, kiedy przekazanie informacji będzie dobrowolne, a kiedy wymagane. Zazwyczaj prosimy o informacje dodatkowe tylko w celu udzielenia jak najbardziej odpowiedniej odpowiedzi na Państwa zapytanie.

VI. Wykorzystanie danych osobowych

Administrator wykorzystuje dane osobowe do:

VII. Przekazywanie danych osobom trzecim

Możemy kontaktować się z innymi spółkami lub osobami w związku z zajęciem się Państwa zapytaniem lub w innych kwestiach związanych z funkcjonowaniem strony internetowej lub naszą działalnością (np. dla prowadzenia kampanii marketingowych, hostingu naszych baz danych, obsługi poczty i usług przesyłania wiadomości czy analizy danych). Możemy dać takim firmom dostęp do Państwa danych osobowych w związku z powyższymi celami w naszym imieniu.

Niekiedy możemy ujawnić dane osobowe w odpowiedzi na nakaz sądowy, wezwanie sądowe, dochodzenie prowadzone przez organ rządowy lub w inny sposób wymagany lub dozwolony przez prawo.

Nie przekazujemy danych osobom trzecim dla ich własnych celów marketingowych i nie podejmujemy się wysyłek dla osób trzecich.

Możemy, na skutek sprzedaży, połączenia, konsolidacji, zmiany kontroli, przekazania aktywów, reorganizacji lub likwidacji naszej spółki (wydarzenie reorganizacyjne), przekazać, sprzedać lub przypisać Państwa dane osobowe osobom trzecim zaangażowanym w wydarzenie reorganizacyjne.

Dane osobowe będą również przekazywane Zaufanym Partnerom:

Zgodnie z klauzulą informacyjną zawartą na początku niniejszej Polityki Prywatności.

VIII. Przechowywanie danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak będzie trwać nasza współpraca. W momencie zakończenia naszej współpracy, zachowamy Państwa dane osobowe na okres, który pozwoli nam: prowadzić naszą dokumentację biznesową dla celów analizy/audytu; spełnić prawne wymogi przechowywania dokumentacji; obronić lub wnieść roszczenia prawne; zająć się ewentualnymi skargami.

Usuniemy Państwa dane osobowe, gdy nie będą już potrzebne do powyższych celów. Jeśli jakiekolwiek dane nie będą mogły zostać w pełni usunięte z naszych systemów z powodów technicznych, to wprowadzimy odpowiednie zabezpieczenia, aby uniemożliwić dalsze przetwarzanie lub wykorzystywanie tych danych.

Macie Państwo prawo do cofnięcia przekazanej nam zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt droga elektroniczną, wysyłając e-mail na adres: iodo@retencja.pl 

IX. Bezpieczeństwo danych

Wprowadziliśmy ogólnie przyjęte standardy technologii i bezpieczeństwa operacyjnego w celu ochrony danych osobowych przed utratą, nadużyciem, nieuprawnioną modyfikacją lub zniszczeniem.  Wszyscy nasi pracownicy i zleceniobiorcy są zobowiązani do zachowania poufności danych osobowych i tylko osoby uprawnione mają dostęp do takich danych.

X. Aktualizacja Informacji o ochronie prywatności

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności może od czasu do czasu być przez nas modyfikowana lub aktualizowana.

XI. Kontakt z organem nadzorczym

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe, możecie Państwo skontaktować się z odpowiednim organem ochrony danych, tj. Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XII. Procedura składania i rozpatrywania skarg dot. ochrony prywatności

Wszystkie złożone przez Państwa skargi dotyczące ochrony prywatności są rozpatrywane przez nas indywidualnie.

Kontakt w celu złożenia skargi lub wniosku możliwy jest za pomocą adresu e – mail: iodo@retencja.pl 

Udzielimy odpowiedzi na przedmiotowe skargi natychmiastowo, najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od otrzymania wniosku.

 

Data ostatniej aktualizacji: 15.04.2024