Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki oraz zasady korzystania z Platformy Projektanta o nazwie WaterFolder, dostępnej pod adresem www.waterfolder.com (dalej: „Serwis”).
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2021 r.
 3. Serwis prowadzony jest przez spółkę RETENCJAPL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000570277, NIP 5842743299, REGON 362196557 (dalej: „Operator”).
 4. W rozumieniu niniejszego Regulaminu każda osoba odwiedzająca lub korzystająca z usług Serwisu www.waterfolder.com jest jego Użytkownikiem (dalej: „Użytkownik”).
 5. Przedmiotem działalności Operatora jest udostępnienie Użytkownikowi możliwości doboru, generacji, przechowywania oraz pobierania (dalej: „Usługi”) danych o parametrach urządzeń wodno-kanalizacyjnych, mających powstać w wybranej lokalizacji, w formie cyfrowej, a na życzenie Użytkownika również bardziej szczegółowych danych obejmujących wyżej wskazane parametry oraz wstępnie dopasowane do nich rozwiązania produktowe oferowane przez Producentów współpracujących z Operatorem (dalej: „Produkt”). W rozumieniu Regulaminu przez Produkt należy rozumieć:Wartości liczbowe parametrów oraz opis techniczny urządzeń wodno-kanalizacyjnych, dobrany na podstawie wprowadzonych danych wejściowych, dla wskazanej przez Użytkownika lokalizacji, opisanej poprzez współrzędne w układzie WGS 84, nazwę inwestycji, mającej powstać we wskazanej lokalizacji, a także – w sytuacji gdy Użytkownik wyrazi chęć ich otrzymania drogą elektroniczną – wartości liczbowe parametrów oraz bardziej szczegółowy opis techniczny urządzeń wodno-kanalizacyjnych, obejmujący wstępną propozycję produktową oferowaną przez Producentów współpracujących z Operatorem.

§ 2 Zawarcie umowy o świadczenie usług oraz zakres świadczonych Usług

 1. Zawarcie umowy o świadczeniu Usług pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem (dalej: „Umowa o świadczenie usług”) następuje z chwilą prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego, dostępnego w Serwisie oraz akceptacji niniejszego Regulaminu. Wprowadzenie wskazanych danych jest konieczne do zawarcia Umowy świadczenia usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia przez Operatora Usługi. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracji prawdziwych danych.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy o świadczenie usług z Użytkownikiem z dowolnego powodu, w szczególności, w przypadku, gdy Użytkownikowi w przeszłości usunięto Konto z powodu naruszenia postanowień Regulaminu.
 3. Umowa świadczenia usług zostaje zawarta na czas nieokreślony. Treść Regulaminu stanowi integralną część Umowy o świadczenie usług.
 4. Odmowa akceptacji Regulaminu oznacza niemożliwość zawarcia Umowy świadczenia usług. Operator ma możliwość odmowy świadczenia Usług na rzecz danego Użytkownika w przypadku, kiedy ten odmawia akceptacji Regulaminu lub podał nieprawdziwe dane w formularzu rejestracji.
 5. Użytkownik, korzystający z narzędzi na stronie www.waterfolder.com, aby móc dobrać wybrane urządzenie zobligowany jest wypełnić zamieszczony w Serwisie formularz elektroniczny („Formularz”), podając informacje niezbędne do wykonania obliczeń i wskazania pasujących do potrzeb Użytkownika Produktów.
 6. W ramach świadczonych w Serwisie usług Operator gromadzi informacje o wykonanych doborach Użytkownika. Informacje te mogą być udostępniane Partnerom współpracującym z Operatorem (dalej: Producenci) w formie zanonimizowanej (tzn. bez powiązania konkretnych parametrów i doborów z inwestycją oraz danymi Użytkownika), w celu umożliwienia Producentom ich analizy pod kątem optymalizacji oferty produktowej.
 7. W ramach dostępnych w Serwisie usług Użytkownik może również poprosić o przesłanie na wskazany przez niego adres e-mail szczegółowych wyników wyliczeń oraz wstępnej propozycji produktowej powiązanej z tymi wyliczeniami przez Producenta współpracującego z Operatorem i oferującego określoną gamę produktową. W takim wypadku Operator na potrzeby przygotowania bardziej szczegółowych danych obejmujących wstępną ofertę produktową oraz umożliwienia prowadzenia dalszej korespondencji w tej sprawie udostępni Producentowi informacje o wprowadzonych przez Użytkownika parametrach, dane z inwestycji oraz wyniki obliczeń, a także dane Użytkownika w zakresie: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz danych firmy (nazwa, adres siedziby) reprezentowanej przez Użytkownika w celu umożliwienia Producentowi bezpośredniego przedstawienia Użytkownikowi żądanych przez niego informacji drogą elektroniczną i dalszego kontaktu w tej sprawie.
 8. Z poziomu wybranego narzędzia doboru, Użytkownik ma dodatkowo możliwość poprosić o bezpośredni kontakt z przedstawicielem Producenta (np. w sytuacji zapytań niestandardowych, potrzeby konsultacji w zakresie dostępnych produktów etc.). Użytkownik może również w takim wypadku wskazać preferowaną formę kontaktu (mailowo, telefonicznie) z przedstawicielem Producenta. Operator udostępni wówczas Producentowi treść zapytania oraz dane Użytkownika w zakresie: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu (w zależności od wskazanej przez Użytkownika preferowanej formy kontaktu) oraz danych firmowych: nazwy i adresu siedziby.
 9. Korzystanie z Usług określonych w niniejszym Paragrafie Regulaminu jest bezpłatne dla Użytkownika oraz nie jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży, dostawy lub innej ze współpracującymi z Operatorem Producentami, a także nie zobowiązuje Użytkownika do zawarcia tego typu umów lub innych zobowiązań.

§ 3 Konto użytkownika

 1. W celu uzyskania dostępu do Serwisu, Użytkownik musi się zarejestrować tworząc Konto postępując zgodnie z instrukcjami Operatora wskazanymi na stronie Serwisu.
 2. W wyniku wypełnienia formularza rejestracyjnego zostaje utworzone Konto Użytkownika, z przypisanym do niego adresem e-mail i hasłem oraz wybranym typem Konta. Aby skorzystać z Usług Użytkownik musi być zarejestrowany w Serwisie. W ramach Konta Użytkownik ma możliwość wprowadzenia dodatkowych danych osobowych oraz firmowych, koniecznych do świadczenia Usług w szerszym zakresie. Za pomocą Konta możliwe jest przechowywanie i pobieranie informacji o dobieranych Produktach.
 3. W przypadku, gdy któraś z wprowadzonych przez Użytkownika danych ulegnie zmianie, powinna zostać niezwłocznie zaktualizowana w odpowiedniej zakładce w ramach Konta, dostępnej w Serwisie.
 4. Dostęp do Konta możliwy jest poprzez podanie adresu e-mail i hasła w formularzu logowania w Serwisie. W przypadku, gdy Użytkownik zapomni hasła, jego odzyskanie możliwe będzie po poprawnym uzupełnieniu formularza odzyskiwania hasła. Użytkownik otrzyma instrukcję ustawienia nowego hasła na adres e-mail podany podczas rejestracji w Serwisie.
 5. Konto użytkownika jest niezbywalne. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do jego odsprzedaży, oddania go w użytkowanie oraz udostępnienia w jakiejkolwiek formie osobom trzecim.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania w Serwisie danych i treści niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami oraz naruszających prawa lub dobra osobiste osób trzecich.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy oraz zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem hasła do Konta.
 8. Użytkownikowi nie wolno używać danych wskazanych w Serwisie bez podania ich źródła tj. pełnych danych Operatora i tego, że jest on właścicielem Serwisu a nadto wskazanie adresu strony internetowej, na której Serwis jest dostępny.

§ 4 Wymagania techniczne

 1. Do prawidłowego działania Serwisu wymagane jest korzystanie z urządzenia podłączonego do sieci Internet oraz włączenie w przeglądarce internetowej protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi JavaScript i plików Cookies. Ponadto w celu pełnego korzystania z Usług Użytkownik musi dysponować kontem poczty elektronicznej.
 2. Usługodawca zaleca korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych, tj:
  1. Edge 14 lub wyższej
  2. Firefox w wersji 49 lub wyższej
  3. Chrome w wersji 49 lub wyższej
  4. Safari w wersji 9.1 lub wyższej
  5. Opera w wersji 42 lub wyższej
  6. iOS Safari w wersji 10.1 lub wyższej
  7. Android Browser w wersji 4.4 lub wyższej

 

 1. Dane użyte do wypełnienia formularza celem rejestracji Konta i użytkowania Serwisu są chronione poprzez użycie bezpiecznego protokołu HTTPS.
 2. Strona internetowa Serwisu działa w oparciu o technologię plików Cookies, a zasady przetwarzania plików cookies znajdują się w polityce prywatności.
 3. Spełnienie przez Użytkownika opisanych w niniejszym paragrafie warunków technicznych ma znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu, jego miarodajnych wyników oraz określonego wyglądu w przeglądarce internetowej, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na jego Koncie.
 4. Użytkownik winien stosować się do warunków technicznych zawartych w Regulaminie, a wszelkie ewentualne odstępstwa, bez względu czy celowo czy też nieumyślnie, podejmowane są na wyłączne ryzyko Użytkownika, a ewentualne skutki takich odstępstw całkowicie obarczają Użytkownika.
 5. Dostęp do Serwisu jest możliwy dla Użytkownika w okresie obowiązywania Umowy o świadczenie usług przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej Regulaminu.
 6. Operator zastrzega, że w prawidłowym działaniu Serwisu mogą nastąpić przerwy techniczne spowodowane w szczególności koniecznością jego naprawy, wprowadzania nowych funkcjonalności lub konserwacji, jak również w związku z tworzeniem kopii bezpieczeństwa lub przetwarzania zebranych danych.
 7. O każdej przerwie Użytkownicy zostaną powiadomieni stosownym komunikatem wyświetlanym na stronie internetowej Serwisu.
 8. Operator nie gwarantuje prawidłowego działania Serwisu i miarodajności jego wyników, w przypadku, kiedy Użytkownik korzysta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w Regulaminie.
 9. Korzystanie z Serwisu może okazać się niemożliwe lub utrudnione również w sytuacji niewłaściwej jakości połączenia internetowego, uszkodzeń lub wad urządzeń telekomunikacyjnych, systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej lub przerw w dostawie prądu.

§ 5 Świadczenie usług przez operatora

 1. Użytkownik może korzystać ze świadczonych przez Operatora Usług 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Dobieranie Produktów w ramach Serwisu następuje poprzez wypełnienie przez Użytkownika odpowiednich formularzy, zawierających wymagane do doboru parametry.
 3. Usługi w ramach Serwisu udostępniane są Użytkownikowi nieodpłatnie, za wyjątkiem danych opadowych z Atlasu PANDa.
 4. Produkty dostarczane są w postaci ogólnych danych liczbowych możliwych do skopiowania w Serwisie a także plików zawierających szczegółowe opisy oraz wstępne propozycje produktowe odnoszące się do opisów, przesyłanych na żądanie użytkownika na wskazany przez niego adres e-mail, przez Producenta oferującego konkretne rozwiązanie produktowe.

§ 6 Reklamacje

 1. W sprawach związanych z dostarczaniem Produktów oraz świadczeniem Usług w ramach Serwisu wszelkie reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: hello@waterfolder.com
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Operatora w terminie 14 dni od zgłoszenia. O wynikach procesu reklamacyjnego Użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową. W przypadku, gdy Operator nie odniesie się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, reklamacja taka uznana będzie za zasadną.
 3. Wszelkie inne problemy, w szczególności powiadomienia o niedostępności Usług bądź ich niepoprawnym działaniu, w ramach Serwisu, można kierować pocztą elektroniczną na adres: hello@waterfolder.com

§ 7 Prawa i odpowiedzialność operatora

 1. Operator zobowiązuje się dokładać wszelkich starań, aby udostępniać Użytkownikowi Serwis oraz Produkty wolne od wad.
 2. Operator zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych Usług w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta lub Serwisu jest zagrożone.
 3. W sytuacji rażącego naruszenia niniejszego Regulaminu, próby działania na szkodę Operatora, Partnerów Operatora lub osób trzecich przez Użytkownika, Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w wykorzystaniu Konta Użytkownika, włącznie z jego trwałym usunięciem.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane w ramach Konta Użytkownika.
 5. Operator zastrzega sobie możliwość czasowej niedostępności Serwisu i dostępu do zakupionych Produktów.
 6. W przypadku przerw w dostępie do Serwisu, trwających dłużej niż 48 godzin, Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany drogą elektroniczną.

§ 8 Likwidacja Konta Użytkownika, rozwiązanie Umowy

 1. Umowa zawarta na zasadach Regulaminu ulega rozwiązaniu w sposób automatyczny, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń w momencie, kiedy Użytkownik usunie swoje Konto postępując zgodnie z instrukcjami w tym zakresie znajdującymi się w odpowiedniej zakładce na stronie Serwisu albo gdy konto usunie Operator.
 2. Operator ma prawo zablokowania Użytkownikowi dostępu do Serwisu w całości lub części w przypadkach naruszania Regulaminu przez Użytkownika, także odmowy świadczenia usługi na rzecz Użytkownika w przyszłości w przypadku, kiedy Konto Użytkownika zostało usunięte przez Operatora.
 3. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Administrator może usunąć Konto Użytkownika, w szczególności w sytuacji, kiedy Użytkownik:
  1. narusza zasady korzystania z Serwisu, w tym w sposób, o którym mowa w § 8a Regulaminu;
  2. narusza w jakikolwiek sposób prawa autorskie Administratora związane z Kalkulatorem;
  3. podaje nierzetelne lub nieprawdziwe informacje o Administratorze lub Serwisie, które mogą narazić na szwank renomę lub wizerunek Operatora
  4. przenosi prawa i obowiązki z Umowy z Administratorem bez uprzedniej zgody Administratora wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności

§ 8a Zasady korzystania z Serwisu. Zasady odpowiedzialności Operatora

 1. Operator dokłada wszelkich starań, aby Serwis działał poprawnie i wskazywał miarodajne wyniki.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i aktualność danych wskazanych przez Użytkownika przy rejestracji Konta, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały użyte bez ich wiedzy i zgody.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie danych służących do logowania w tym Loginu i Hasła przez Użytkownika podmiotom trzecim i jakiekolwiek roszczenia z tym związane zgłoszone przez Użytkownika lub osoby trzecie.
 4. Zakazane jest wpisywanie przez Użytkownika do Serwisu treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd lub narazić na szwank dobre imię lub wizerunek Operatora, a także treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Serwisu. W razie otrzymania przez Operatora wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, może on uniemożliwić dostęp do tych danych i / lub usunąć Konto Użytkownika.
 5. W przypadku poniesienia przez Operatora szkody wskutek dostarczenia przez Użytkownika treści i danych wskazanych w ust. 4, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 9 Odstąpienie od umowy/rezygnacja z Usługi

 1. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego ma prawo odstąpienia od Umowy świadczenia usług w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia (pismo wysłane pocztą na adres Operatora: RetencjaPL Sp. z o.o., ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk lub pocztą elektroniczną na adres: hello@waterfolder.com), do Operatora w ciągu 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Podanie przyczyny odstąpienia od umowy nie jest wymagane.
 2. Rezygnacja z Usługi jest możliwa w każdym czasie. W tym celu Użytkownik zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną),do Operatora.
 3. Skutkiem odstąpienia, jak i rezygnacji z Usługi jest zaniechanie przekazywania danych Użytkownika oraz usunięcie danych oraz konta Użytkownika z baz danych należących do Operatora. Wyjątkiem jest sytuacja w której Operator przekazał dane Użytkownika do Producenta, po tym jak Użytkownik korzystał z Usługi w ramach Serwisu.

§ 10 Ochrona własności intelektualnej

 1. Wszelkie produkty oferowane za pośrednictwem Serwisu stanowią przedmiot ochrony na mocy autorskich praw majątkowych.
 2. Użytkownik ma prawo do wykorzystania Produktów zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 3. W przypadku uzyskania przez Operatora informacji o naruszeniach zasad ochrony własności intelektualnej, o których mowa w § 10 ust. 2, Operator wezwie Użytkownika do usunięcia skutków naruszeń na koszt Użytkownika. W przypadku niezastosowania się Użytkownika do wezwania w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, Operator może skierować wobec niego roszczenia z tytułu naruszenia Regulaminu lub innych praw do Produktu.

§ 11 Ochrona danych osobowych

 1. Podstawą przetwarzania przez Operatora danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z wykonaniem umowy, której przedmiotem jest świadczenie Usług.
 2. Administratorem danych osobowych zamieszczanych w formularzach jest Operator.
 3. Dane osobowe Użytkowników podawane w Formularzu przetwarzane są przez Operatora wyłącznie w celu realizacji Usług. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Na potrzeby umożliwienia prawidłowej realizacji Usługi, o której mowa w §2 ust. 7 i 8 Regulaminu, dane osobowe Użytkownika zostaną udostępnione właściwemu Producentowi (zgodnie z informacją przekazywaną Użytkownikowi przed skorzystaniem z wymienionych Usług). Dane osobowe Użytkownika będą w takim wypadku udostępniane przez Operatora do Producenta za zgodą udzieloną przez Użytkownika. W momencie udostępnienia danych Użytkownika właściwy Producent staje się odrębnym administratorem danych Użytkownika, które zostały mu udostępnione.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Operatora jako administratora danych przez okres niezbędny do świadczenia Usługi lub do czasu rozwiązania Umowy/rezygnacji z Usługi i/lub ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 6. Dane osobowe Użytkowników otrzymane przez Producentów w trybie określonym w ust. 4, będą przetwarzane przez Producentów na zasadach określonych w klauzulach informacyjnych / politykach prywatności udostępnianych Użytkownikom bezpośrednio przez Producentów.
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia przez Operatora Usług.
 9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkowników danych osobowych osób trzecich. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją umów będą rozstrzygane polubownie.
 10. Operator, będąc administratorem danych osobowych przekazanych mu przez Użytkowników, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, w szczególności w celu ochrony danych osobowych przed zagrożeniami podczas przekazywania danych oraz przed dostępem osób trzecich do tych danych, zgodnie z Art. 32 RODO.
 11. Wszelkie informacje na temat gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych zostały opisane w Polityce prywatności.
 12. Akceptacja Regulaminu oznacza także Akceptację Polityki Prywatności Operatora.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna w ramach Serwisu pod adresem www.waterfolder.com w zakładce Regulamin.
 2. Użytkownik nie ma prawa przenosić praw i obowiązków wynikających z Umowy bez uprzedniej zgody Operatora, wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie.
 3. Operator może w każdym czasie zmienić Regulamin i każdy dokument z nim związany, o czym zawiadomi Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie zmiany stosowną informacją oraz zaktualizowaną wersją Regulaminu lub dokumentu na jego Koncie.
 4. Wszystkie załączniki do Regulaminu są jego integralną częścią.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje zastosowaniem mają postanowienia Kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów.