Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, Administrator informuje, że:

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RETENCJAPL Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk.

2. Kontakt z Administratorem

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania RETENCJAPL Sp. z o.o., a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z nami za pomocą adresu e – mail: support@waterfolder.com.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją procesów sprzedażowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów (Art. 6 ust. 1 lit. b) oraz na podstawie udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a).


Dane osobowe będą zbierane w związku z korzystaniem z Serwisu www.waterfolder.com, w celu i zakresie niezbędnym do:


 • a) zebrania danych i informacji na temat potencjalnych klientów,
 • b) dokonania kalkulacji i porównywania parametrów urządzeń będących w ofercie Producentów oraz przygotowania oferty na wybrane urządzenia,
 • c) wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 • d) marketingu własnych produktów lub usług administratora danych;
 • e) udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularzy kontaktowych.

4. Odbiorcy danych

W toku załatwiania Pani/Pana sprawy dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom. Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:


 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Spółką przetwarzają dane osobowe.

5. Informacja o przekazaniu danych do państw trzecich

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

6. Udostępnianie informacji Zaufanym Partnerom w związku z korzystaniem z Platformy Projektanta „WaterFolder”

Administrator ogólnie nie udostępnia danych na zewnątrz. Wyjątkiem są Zaufani Partnerzy tj.


 1. Ecol-Unicon Sp. z o.o.
 2. Wavin Polska S.A.
 3. Hauraton Polska Sp. z o.o.
 4. Amiblu Poland Sp. z o.o.
 5. Uponor Sp. z o.o.
 6. Dorken Delta Sp. z o.o.
 7. Grundfos Sp. z o.o.
 8. Veolia Energia Polska S.A.

którzy pomagają „RETENCJAPL” w dostarczaniu usług i rozwoju funkcjonalności Platformy Projektanta o nazwie WaterFolder. Zaufanym Partnerom udostępniane są informacje przekazane przez Użytkowników Platformy Projektanta „WaterFolder” niezbędne do tego, aby mogli wspierać RetencjaPL w działaniach , tj.- Imię i nazwisko, telefon, e-mail, nazwa firmy, adres, NIP, informacje o tym zamówieniu danego użytkownika. Te podmioty mogą mieć potencjalny lub faktyczny dostęp do ograniczonych informacji na temat Użytkowników, wówczas przetwarzają je w imieniu „RetencjaPL” (formalnie nazywani są „Podmiotami Przetwarzającymi”):


 • - Partnerzy w zakresie obsługi klienta, którzy dostarczają „RetencjaPL” oprogramowanie i system zarządzania zgłoszeniami, aby umożliwić nam zarządzanie zapytaniami Użytkowników;
 • - Podmioty zajmujące się przeciwdziałaniu oszustwom: Administrator może udostępniać informacje niezbędne do wykrywania, badania i zapobiegania oszustwom;
 • - Zewnętrzni dostawcy usług, którzy udostępniają Administratorowi narzędzia do analizy danych;
 • - Zewnętrzni dostawcy usług, którzy udostępniają Administratorowi narzędzia do śledzenia i raportowania błędów w systemie;
 • - Zewnętrzni dostawcy usług sieciowych, którzy optymalizują dostarczanie treści, o które wnosi Użytkownik (udostępniamy jedynie adres IP i identyfikację Użytkownika, do której Użytkownik chce uzyskać dostęp);
 • - Partnerzy z zakresu przechowywania danych: możemy przechowywać niektóre dane Użytkowników wykorzystując zewnętrzne usługi przechowywania danych, np. możemy korzystać z usług Google w celu prowadzenia ankiet;
 • - profesjonalni doradcy wspierający „RetencjaPL” w kwestiach prawnych, podatkowych, księgowych czy audytach;

7. Cel i okres przetwarzania

Administrator może przetwarzać dane osobowe Klientów, w celach określonych w pkt 3 powyżej oraz realizacji ustawowych zadań określonych przepisami obowiązującego prawa. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

8. Prawa osób, których dane są przetwarzane

Ma Pani/Pan prawo, w zakresie danych osobowych Pani/Pana dotyczących do:


 1. dostępu do danych osobowych,
 2. sprostowania danych osobowych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
 3. prawo do usunięcia danych,
 4. prawo ograniczenia przetwarzania,
 5. prawo do przenoszenia danych,
 6. przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę,
 7. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
 8. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 9. w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
 10. w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem pozostają zgodne z prawem, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Profilowanie

Ponadto informujemy, że nie przetwarzamy danych osobowych w trybie zautomatyzowanym oraz że dane nie są profilowane.